Alfabet inwentaryzacji – JSFP

111
views

Jednostki Sektora Finansów Publicznych – to m.in. organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, związki metropolitalne, organy władzy publicznej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej instytucja kultury – zobligowane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i przeprowadzania corocznie inwentaryzacji składników swojego majątku.