Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli RIO – dane za 2018 rok

1570
views

W 2018 roku Regionalne Izby Obrachunkowe stwierdziły 12.404 nieprawidłowości – wynika z opublikowanego „Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.”.

Najpopularniejszymi nieprawidłowościami są:

* nieprowadzenia wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. dziennika, kont ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald) – 513 przypadków

* nieprawidłowe sporządzania sprawozdań – 474 przypadki,

* nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – 467 przypadków,

* niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników – 336 przypadków

* nieprawidłowe stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków – 316 przypadków,

* brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości (w tym np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera) – 293 przypadki,

* ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – 293 przypadki,

* nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych – 277 przypadków,

* nieprzestrzeganie przepisów przy zbyciu nieruchomości – 271 przypadków,

* inwentaryzacja – 257 przypadków.

Całe sprawozdanie:
http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2018/sprawozdanie_za_2018_r_www.pdf