Nieprawidłowości w informacji dodatkowej!

435
views

Na dzień 31.12.2019 roku nie ujęto w księgach rachunkowych Urzędu oraz sprawozdaniu finansowym rezerwy na zobowiązania jak również nie wskazano w informacji dodatkowej danych w zakresie informacji o toczących się postępowaniach, które mogą wpłynąć na sytuacje majątkową i finansową jednostki, w związku z toczącymi się w latach 2018-2019 przeciwko Gminie Daleszyce postępowaniami sądowymi, tj.:
 przed Sądem Rejonowym w Kielcach sygn. akt VIII C 1805/18 (I instancja) a następnie przed sądem II instancji – Sądem Okręgowym w Kielcach (sygn. akt II Ca 1892/19),
 przed Sądem Okręgowym w Kielcach sygn. akt V P18/19,
 przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez Gminę Daleszyce od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 maja 2019 roku wydanego w sprawie sygn. akt II SA/Ke 190/19 oddalającego skargę Gminy Daleszyce na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku znak: PNK.I.4130.8.2019 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza z dnia 2 stycznia 2019 r., w sprawie odwołania bez wypowiedzenia Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Daleszycach.

Nieprawidłowość narusza art. 4 ust. 1 i ust. 1a ustawy o rachunkowości, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 1 pkt 9 i art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w związku zasadami tworzenia rezerw określonymi w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, stanowiącym załącznik do Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”15 a także obowiązujące w jednostce metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 188/2019 Burmistrza z dnia 31.10.2019 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w związku z § 23 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/3667/Daleszyce_35_2020_K.pdf