Weryfikacja gruntów bez ich… weryfikacji…

1236
views

Opis nieprawidłowości:
– nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów według stanu na dzień: 31.12.2012 r., 31.12.2013 r., 31.12.2014 r., 31.12.2015 r., 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r., co stanowi naruszenie przepisów określonych
w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Coroczna inwentaryzacja nie doprowadziła do ujawnienia gruntów stanowiących własność Gminy, które zostały nabyte (w jednym przypadku – zbyte) w 2012 r. i 2018 r., wobec czego operacje gospodarcze dotyczące zmian w stanie mienia gminnego nie zostały ujawnione w księgach rachunkowych Urzędu Gminy na koncie 011 – „Środki trwałe” w roku ich nabycia, niezgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ww. ustawy.

Powyższa nieprawidłowość dotyczyła inwentaryzacji:
• wg stanu na dzień: 31.12.2012 r., 31.12.2013 r., 31.12.2014 r., 31.12.2015 r., 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r., w wyniku których nie ujawniono działki nr 21/1 o wartości 22.440,00 zł i powierzchni 0,2250 ha nabytej w dniu 28.06.2012 r.,
• wg stanu na dzień 31.12.2018 r., w wyniku której nie ujawniono dziesięciu działek o łącznej wartości 412.002,00 zł (w tym wartość księgowa działek nabytych: 404.040,00 zł, wartość księgowa działek zbytych: 7.962,00 zł) i łącznej powierzchni 4,0376 ha, (w tym powierzchnia działek nabytych: 2,14 ha, powierzchnia działek zbytych: 1,8976 ha), tj. działki:
✓ nr 155/2 nabytej w dniu 27.09.2018 r.,
✓ nr 21/1 nabytej w dniu 28.06.2012 r.,
✓ nr: 1155/81, 1155/82, 1155/77, 1155/78, 1155/79, 1155/80 nabytych w dniu 03.10.2018 r.,
✓ nr: 1155/13, 1155/14 zbytych w dniu 03.10.2018 r.
Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja powinna była doprowadzić do ujawnienia ww. gruntów w roku ich nabycia przez Gminę i skutkować ujęciem ich w księgach rachunkowych tego samego roku. Faktycznie ujęcie (lub wyksięgowanie) z ewidencji księgowej Urzędu nabytych (lub zbytych) działek nastąpiło dopiero w 2019 r.

/grunty ujawniono w 2019 roku w okresie od 11.03. do 2.10.2019/

Źródło: http://bip.krakow.rio.gov.pl/?a=7524

Komentarz:
Nigdy nie przeprowadzana prawidłowo weryfikacja gruntów musiała skutkować nieujawnieniem błędów w ewidencji księgowej. Nie może być zatem zaskoczeniem, że skoro nie przywiązywano żadnej wagi do weryfikacji to i nie mogła ona nic ujawnić.