Ewidencja księgowa związana z rozliczeniem inwentaryzacji w jednostce budżetowej

2813
views

Ujęcie niedoboru podstawowych środków trwałych

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 011 (Środki trwałe)

Zapis równoległy

Wn 071 (Umorzenie środków trwałych)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Rozliczenie niedoboru w koszty (per saldo)

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – jeżeli utworzono – należy również rozwiązać odpis aktualizujący

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru pozostałych środków trwałych

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 013 (Pozostałe środki trwałe)

Zapis równoległy

Wn 072 (Umorzenie pozostałych środków trwałych)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru zbiorów bibliotecznych

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 014 (Zbiory biblioteczne)

Zapis równoległy

Wn 072 (Umorzenie zbiorów bibliotecznych)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru dóbr kultury

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 016 (Dobra kultury)

Rozliczenie niedoboru w koszty

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Rozliczenie niedoboru w koszty (per saldo)

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – jeżeli utworzono – należy również rozwiązać odpis aktualizujący

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru wartości niematerialnych i prawnych

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 020 (Wartości niematerialne i prawne)

Zapis równoległy

Wn 071 (Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Rozliczenie niedoboru w koszty (per saldo)

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – jeżeli utworzono – należy również rozwiązać odpis aktualizujący

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru środków trwałych w budowie

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 080 (Środki trwałe w budowie)

Rozliczenie niedoboru w koszty

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – jeżeli utworzono – należy również rozwiązać odpis aktualizujący

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru towarów

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 300 (Towary)

Rozliczenie niedoboru w koszty

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – jeżeli utworzono – należy również rozwiązać odpis aktualizujący

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Ujęcie niedoboru materiałów

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 310 (Materiały)

Rozliczenie niedoboru w koszty

Wn 761 (Pozostałe koszty operacyjne)

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Uwaga – jeżeli utworzono – należy również rozwiązać odpis aktualizujący

Uwaga – po rozliczeniu konto 240 powinno wykazywać saldo 0,00

Kompensata

Wn 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Ubytki naturalne

Wn 401 (Zużycie materiałów i energii)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Obciążenie pracownika

Uwaga – kwota ustalona w wartości rynkowej

Wn 234 (Pozostałe rozrachunki z pracownikami)

Wn 760 (Pozostałe przychody operacyjne)

Uwaga – w przypadku występowania dużego prawdopodobieństwa nieściągalności – należy rozważyć utworzenie odpisu aktualizującego

Ujęcie nadwyżki

Wn 011/013/020/300/310 (Środki trwałe / Pozostałe środki trwałe / wartości niematerialne i prawne / towary / materiały)

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Rozliczenie nadwyżki

Uwaga – kwota ustalona w wartości rynkowej

Ma 240 (Pozostałe rozrachunki – rozliczenie nadwyżek i niedoborów)

Wn 760 (Pozostałe przychody operacyjne)

Uwaga – niektóre opracowania wskazują, by ujawnione nadwyżki podstawowych środków trwałych (011), dóbr kultury (016), wartości niematerialnych i prawnych (020) oraz środków trwałych w budowie (080) ujmować na Wn 800