Inwentaryzacja w Ochotniczych Strażach Pożarnych

1534
views

Inwentaryzacją w drodze spisu z natury prowadzoną w oparciu o zapisy zarządzenia Nr 100/2020 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.12.2020 r. w sprawie spisu z natury składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku objęto m.in. środki trwałe i wyposażenie Gminy przekazane do używania Ochotniczym Strażom Pożarnych

Powyższe działanie było niezgodne z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym powierzone kontrahentom własne składniki aktywów inwentaryzuje się drogą otrzymania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek,
powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. W związku z powyższym to Ochotnicze Straże Pożarne jakim powierzono majątek Gminy winny dokonać ich spisu oraz powiadomić Gminę o jego wyniku.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29277