Jak ma być przeprowadzona inwentaryzacja metodą weryfikacji

1183
views

Inwentaryzacja metodą weryfikacji, stosownie do art. 26 ust 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, polega na ustaleniu faktycznego stanu składników majątkowych jednostki oraz zweryfikowaniu rzetelności danych ujętych w ewidencji księgowej. Zatem, inwentaryzacja metodą weryfikacji polega na porównaniu danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Dokumentami takimi powinny być np. w zakresie gruntów i środków trwałych do których dostęp jest znaczenie utrudniony: decyzje komunalizacyjne, akty notarialne, wypisy z księgi wieczystej, protokoły odbioru robót i dowody OT wraz z fakturami w zakresie wytworzenia środka trwałego, protokoły przekazania, etc. Natomiast w zakresie środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych – dokumentami tymi winny być faktury i rachunki wchodzące w koszty danego zadania, czy też powodujące wydatek, zaś w odniesieniu do zobowiązań dłużnych umowy na podstawie których zaciągnięte zostało zobowiązanie. To dane wynikające z tych dokumentów należy porównać z zapisami w ewidencji księgowej i dokonać weryfikacji poprawności tych zapisów. Zatem celem inwentaryzacji jest ustalenie czy posiadane przez jednostkę dokumenty potwierdzają istnienie poszczególnych składników aktywów oraz pasywów, ich wiarygodność i poprawność wyceny.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/233/2798/gm-koluszki-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022-r