Potwierdzenie zerowego salda bankowego również obowiązkowe

785
views

Na dzień analizy zagadnienia inwentaryzacji aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostka nie była w posiadaniu stosownych potwierdzeń od banku o zerowych saldach figurujących na niektórych rachunkach bankowych. Okazana dokumentacja zawierała jedynie wyciągi informujące gminę o saldach na rachunkach bankowych, na których na dzień 31 grudnia 2020 r. i 2021 r. znajdowały się środki pieniężne. Powyższe naruszało przepisy art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych inwentaryzuje się na ostatni dzień każdego roku obrotowego drogą otrzymania od banków potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Jeżeli bank nie prześle potwierdzenia salda, jednostka powinna wystąpić do banku z prośbą o przesłanie takiej informacji. Przywołanych regulacji ustawy nie można interpretować w taki sposób, że inwentaryzacji stanu środków na rachunkach nie przeprowadza się w przypadku zerowego stanu tych aktywów. Potwierdzenie bankowe również w tym przypadku ma uwiarygodnić stan wynikający z ksiąg rachunkowych i nie jest wkluczone, że może wystąpić niezgodność ze stanem ewidencyjnym w księgach jednostki. O stosowne potwierdzenia sald jednostka zwróciła się do banku dopiero w trakcie kontroli – str. 33 protokołu kontroli.

Źródło: https://bip.bialystok.rio.gov.pl/kategorie/177-2022/artykuly/234-wystapienia-pokontrolne-2022