Obce środki trwałe i inne nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji

960
views

Kontrola przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2021 r. wykazała że:

1) Łączna wartość spisanych budynków i lokali, w arkuszu spisu z natury 1/1 „1- Budynki i lokale środki trwałe” na dzień 31.12.2021 r., wyniosła 4.603.766,05 zł i była ona rozbieżna z wartością wynikającą z ewidencji księgowej prowadzonej dla tej grupy środków trwałych, która wynosiła 5.246.163,11 zł. Powyższa różnica wynikała z niewłaściwej wyceny na arkuszu jednego ze spisanych środków trwałych.

Pomimo wystąpienia rozbieżności nie wyjaśniono ich przy rozliczaniu inwentaryzacji.

W „Protokole rozliczeń wyników inwentaryzacji na dzień 31.12.2021 r.” wskazano, że: „komisja inwentaryzacyjna dokonała następujących rozliczeń spisanych obiektów: (…) 1) Arkusz spisu z natury nr 1 – środki trwałe – budynki (łączna wartość 4603766,05 zł (…) Komisja nie stwierdziła różnicy pomiędzy składnikami majątkowymi Starostwa Powiatowego w Kościanie według ewidencji księgowej a spisem z natury.” Powyższe naruszyło przepisy art. 27 ustawy o rachunkowości.

2) Na arkuszu spisu z natury 2/1 „2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej środki trwałe” dokonano inwentaryzacji metodą spisu z natury środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, takich jak:

– szambo przy budynku przychodni,

– część sieci wodociągowej w Kościanie,

– część sieci kanalizacyjnej w Kościanie,

– część sieci energetycznej w Kościanie,

– przyłącze wodociągowe Kokorzyn,

– część linii energetycznej w Racocie.

Powyższe naruszyło przepis art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

3) W protokole inwentaryzacji konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” sporządzono zestawienie tabelaryczne, w którym wyszczególniono konta szczegółowe prowadzone do konta 080 wraz z nazwami i podaniem ich sald oraz stwierdzono, że:

„Komisja sprawdziła zapisy księgowe i stwierdziła ich kompletność i rzetelność.

W księgach ujęto wszystkie dokumenty źródłowe dotyczące badanego okresu.”

W protokole nie wykazano dokumentów źródłowych, na podstawie których dokonano weryfikacji inwentaryzowanych sald oraz nie wskazano czy nakłady są: przypisane do właściwych zadań, ustalone we właściwej wysokości potwierdzonej dokumentami oraz czy dotyczą nadal trwających procesów inwestycyjnych (czy inwestycje te nie są zaniechane).

Powyższe naruszało przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4) W dokumentacji z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, w przypadku gruntów i praw zakwalifikowanych do nieruchomości sporządzono zestawienie tabelaryczne, w którym wyszczególniono konta analityczne prowadzone do konta 011 „Środki trwałe” wraz z podaniem ich sald. Nie wskazano dokumentów źródłowych, na podstawie których dokonano weryfikacji inwentaryzowanych sald, co naruszyło przepisy art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości oraz przepisy zawarte w § 19 Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 64/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r.

5) Kontrola przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku będącego własnością Powiatu, a przekazanego do używania innym podmiotom wykazała m.in., że:

a) Agregat prądotwórczy przekazany Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie został spisany na arkuszu spisu z natury Nr 20/1. Powyższy arkusz został podpisany przez członków Komisji Inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Kościanie.

b) Piec gazowy przekazany Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kościanie został spisany na arkuszu spisu z natury Nr 22/1. Powyższy arkusz został podpisany przez członków Komisji Inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Kościanie. W zakresie powyższego środka trwałego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie wysłano prośbę o potwierdzenie jego użytkowania.

Stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości powierzone kontrahentom własne składniki aktywów inwentaryzuje się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Ponadto stwierdzono, że wystąpiła różnica w kwocie 357,94 zł pomiędzy łączną wartością wynikającą z arkuszy spisu z natury i uzyskanych potwierdzeń w zakresie mienia, które jest własnością jednostki i używane jest poza siedzibą, a wartością wynikającą z ewidencji księgowej. Pomimo wystąpienia rozbieżności nie wyjaśniono ich podczas rozliczania inwentaryzacji.

Powyższe naruszało przepis art. 27 ustawy o rachunkowości.

6) Wartość nieruchomości pozostających w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie uzgodniona w drodze potwierdzenia według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1.688.825,10 zł i była ona zgodna z wartością wynikającą z ewidencji księgowej.

Natomiast w „Protokole rozliczeń wyników inwentaryzacji na dzień 31.12.2021 r.” wskazano:

„II Metodą pisemnego potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych wykazano:(…)

i) Pismo SPZOZ-u Kościan nr SP ZOZ.FF.III.25.1.2021 z dn.07.12.2021 r. – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie (łączna wartość: 1993475,10 zł)” Powyższe naruszyło przepisy art. 27 ustawy o rachunkowości.

7) W przedłożonej dokumentacji w zakresie inwentaryzacji w drodze spisu z natury znajdujących się w jednostce składników aktywów będących własnością innych jednostek wystąpiły pozycje bez ceny jednostkowej i wartości, a przedmiotowe aktywa nie były ujęte również w ewidencji księgowej pozabilansowej.

Pomimo wystąpienia różnic ilościowych pomiędzy spisem z natury, a ewidencją księgową, nie wyjaśniono ich przy rozliczaniu inwentaryzacji, co było niezgodne z przepisami art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Ponadto ustalono, że kopie arkuszy spisu z natury obcych składników majątkowych nie zostały wysłane do jednostek będących ich właścicielami (nie powiadomiono właścicieli tych składników majątkowych o wynikach spisu), czym naruszono przepisy art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz § 19 ust. 4 Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 64/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r

8) Przy inwentaryzacji stosowano arkusze spisu z natury zawierające nazwę składnika, ilość, cenę jednostkową i wartość inwentaryzowanych składników oraz ich podsumowanie wygenerowane przy pomocy programu komputerowego (wydruki komputerowe) oraz arkusze spisu z natury, w których ręcznie wpisano w kilku pozycjach cenę jednostkową i wartość oraz przekreślono podsumowanie komputerowe i wpisano podsumowanie ręcznie. Powyższe naruszyło przepis § 19 ust. 17 Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 64/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/125-2023/artykuly/1225-powiat-koscianski?lang=PL