Długoterminowe aktywa finansowe

522
views

W zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. stwierdzono
następujące nieprawidłowości:

  • długoterminowe aktywa finansowe ujęte na koncie 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” zinwentaryzowano drogą potwierdzenia sald otrzymanych od spółek w których Miasto Kielce posiada akcje/udziały. W przypadku posiadania akcji/udziałów w formie zdematerializowanej inwentaryzację przeprowadza się drogą potwierdzenia sald z podmiotem, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prowadzi rachunek papierów wartościowych, natomiast w przypadku posiadania akcji/udziałów w formie innej niż zdematerializowana inwentaryzację należało przeprowadzić metodą weryfikacji polegającą na porównywaniu stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Wystapienie-z-dnia-20230518,4193.html