Kredyty bankowe inwentaryzowane metodą weryfikacji

508
views

W zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r. ustalono następujące nieprawidłowości:
a) inwentaryzację zobowiązań z tytułu kredytów stanowiących saldo Ma konta 134-01-2 „Kredyty bankowe -Kapitał-Bank Spółdzielczy umowa 130/01/JST/18” – kwota 1.600.000,00 zł i konta 134-01-3 „Kredyty bankowe -Kapitał-Bank Spółdzielczy umowa 130/02/JST/19” – kwota 900.000,00 zł przeprowadzono drogą uzyskania z Banku Spółdzielczego w Szydłowie potwierdzenia salda, co zostało udokumentowane „Zestawieniem zbiorczym do inwentaryzacji rachunków bankowych w drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2022 r.”, zamiast drogą weryfikacji,
b) nie dokonano w drodze weryfikacji inwentaryzacji salda Ma konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe”, które na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 307.053,00 zł i dotyczyło subwencji za miesiąc styczeń 2023 r.,
c) o wynikach spisu obcych środków trwałych nie poinformowano jednostki będącej właścicielem tych składników aktywów.
Nieprawidłowość narusza art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/4229/Szyd%C5%82%C3%B3w_2023.pdf