Terminowo…

167
views

Sprawozdanie końcowe Komisji Inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątku Gminy Kocierzew Południowy za 2022 rok sporządzono: [1] po terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki oraz [2] przed zakończeniem całości prac inwentaryzacyjnych. Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 81/22 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 31 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2022 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym – zakończenie inwentaryzacji ustalono na dzień 15 stycznia 2023 roku. W dniu 27 stycznia 2023 roku, a więc po przekroczeniu terminu ustalonego przez Wójta Gminy, Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła sprawozdanie końcowe z przygotowania, przebiegu inwentaryzacji i rozliczenia prac inwentaryzacyjnych za 2022 rok. Wskazane sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Kocierzew Południowy. Ponadto, pomimo, iż w dniu 24 lutego 2023 roku dokonywana była inwentaryzacja drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła sprawozdanie końcowe w dniu 27 stycznia 2023 roku, a zatem przed zakończeniem całości prac inwentaryzacyjnych. Należy zauważyć, iż proces inwentaryzacji obejmuje nie tylko składniki majątku inwentaryzowane metodą spisu z natury, lecz także środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności, wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały, zobowiązania publicznoprawne, itd., które to inwentaryzowane są metodą potwierdzenia sald oraz metodą weryfikacji. Porównanie posiadanych składników majątku, dokumentów bankowych oraz dokumentów będących w posiadaniu kontrahentów z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych ma na celu wykazanie ewentualnych nieprawidłowości. W związku z powyższym, aby Komisja Inwentaryzacyjna mogła dokonać podsumowania i sporządzenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji, powinna była uwzględnić całą dokumentację w zakresie wszystkich składników majątku Gminy Kocierzew Południowy, dokonanej wszystkimi metodami.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/241/3112/gm-kocierzew-poludniowy-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2024r