Statystyka wystąpień pokontrolnych RIO za 2023 rok – inwentaryzacja

83
views

W rezultacie przeprowadzonych czynności kontrolnych w 2023 r. stwierdzono 9 848 przypadków nieprawidłowości, których łączna wartość wyniosła 5 548,0 mln zł

W wyniku kontroli dotyczących m.in. prawidłowości ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, sporządzania sprawozdań, gromadzenia i przechowywania dokumentacji stwierdzono 2 922 (29,7%) przypadki działań stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych na kwotę – 4 404,3 mln zł. (79%)

W szczególności nieprawidłowości obejmowały:

  • nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji – 213 (2,2%),
  • zaniechanie lub nieprawidłowe rozliczenie inwentaryzacji – 66 (0,7%),

Przykłady

W mieście i gminie Miasteczko Krajeńskie (woj. wielkopolskie) pracownicy urzędu przeprowadzili inwentaryzację, w drodze spisu z natury, składników majątku stanowiących własność gminy, a będących w użytkowaniu ochotniczych straży pożarnych i Gminnego Domu Kultury.

W Urzędzie Gminy Jasionówka (woj. podlaskie) inwentaryzację majątku trwałego przeprowadzono według stanu na 31 grudnia 2022 r. Poprzednia inwentaryzacja środków trwałych miała miejsce w 2017 r. i została przeprowadzona na 31 grudnia 2017 r. Nie zachowano zatem terminu i częstotliwości przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, która powinna zostać przeprowadzona raz w ciągu czterech lat. Ponadto arkusze spisu z natury ujmowały składniki, które nie podlegają spisowi z natury (m.in. grunty oraz wartości niematerialne i prawne), na arkuszach spisowych ujęto też wartość laptopów wynoszącą 24,5 tys. zł, mimo że zostały przekazane mieszkańcom gminy na podstawie umów darowizny. Nie okazano dokumentów poświadczających rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych. Nie przeprowadzono też inwentaryzacji rozrachunków drogą weryfikacji

W Urzędzie Miasta Kwidzyn (woj. pomorskie) zaniechano rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Różnice wystąpiły w stanach konta 221 „Należności z tytułów dochodów budżetowych” (saldo Wn oraz saldo Ma wykazały rozbieżności wynoszące 69,6 tys. zł każde).

W mieście i gminie Krobia (woj. wielkopolskie) nie inwentaryzowano drogą spisu z natury wszystkich składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych do używania, a w konsekwencji tego zaniechania – nie informowano jednostek o wynikach spisu.