Zdaniem RIO salda zerowe trzeba inwentaryzować…

192
views

„Stwierdzono, że nie przeprowadzono inwentaryzacji według stanu na 31 grudnia 2018 r.:
a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu ewidencjonowanych na kontach: 130 „Rachunek bieżący jednostki” (0,00 zł), 130/1 „Rachunek bieżący jednostki-subkonto wydatków dotyczących rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT” (0,00 zł), 130/2 „Rachunek bieżący jednostki-subkonto wydatków dotyczących realizowanego projektu” (0,00 zł), 130/3 „Rachunek bieżący jednostki-subkonto wydatków niewygasających” (0,00 zł), 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (32.828,74 zł), 139 „Inne rachunki bankowe” (71.594,94 zł), 139/1 „Inne rachunki bankowe” (0,00 zł), 139/3 „Inne rachunki bankowe” (0,00 zł), 133 „Rachunek budżetu” (2.777.271,05 zł), 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki” (176.782,30 zł), co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
b) należności ujętych na kontach: 225/1 „Rozrachunki z budżetami VAT” w kwocie 671,24 zł, 226 „Długoterminowe należności budżetowe” w kwocie 6.904,30 zł oraz 240p „Pozostałe rozrachunki” w kwocie 10.268,00 zł, co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.
Ponadto ustalono, że w ramach pełnej inwentaryzacji (raz na cztery lata) przeprowadzonej według stanu na 31 grudnia 2017 r. trudne oglądowi środki trwałe (nawierzchnia utwardzona przy Urzędzie, drogi gruntowe dojazdowe) zinwentaryzowano metodą spisu z natury zamiast metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.
Z protokołu z inwentaryzacji gruntów sporządzonego 31 grudnia 2017 r. wynikało, że komisja inwentaryzacyjna „dokonała weryfikacji stanów ewidencyjnych środków w grupie 0-GRUNTY oraz ustaliła, że wartości środków trwałych w grupie 0-GRUNTY uwidocznione na koncie 011 są zgodne ze stanami gminnego zasobu nieruchomości i stanowią wartość 5.218.414,02 zł. Tymczasem zgodnie z art. 26 ust 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości inwentaryzację gruntów przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (tj. dokumentami będącymi np. źródłem ich powstania) i weryfikacji wartości tych składników.”

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wystapienia_pokontrolne/2019/234K048K19.pdf

Komentarz

Pytanie: saldo 0,00 to aktywo czy pasywo? Bo zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzacji obowiązkowo podlegają tylko aktywa i pasywa…