Kontrola inwentaryzacji w Liceum (ciekawe wnioski)

1026
views

Urząd Miasta Gdyni (Samodzielny Referat Kontroli Finansowej; data protokołu 29.06.2018) w wyniku kontroli problemowej w zakresie inwentaryzacji zauważył następujące nieprawidłowości:

Przypadki nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

– Niezgodny z art.26 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy zapis w “Ogólnych zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych”, w myśl którego termin inwentaryzacji zapasów ustalono co 4. lat, /oczywista pomyłka jednostki/

– Wskazanie w zarządzeniu powołującym komisję inwentaryzacyjną niezgodne o z art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy terminu przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami (wskazano okres 2.01-28.02), /oczywista pomyłka jednostki/

– Nie wydrukowanie na dzień inwentaryzacji zestawienia obrotów i sald inwentaryzowanej grupy składników, co było niezgodne z art. 18 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. /oczywista pomyłka jednostki/

Przypadki nie przestrzegania unormowań wewnętrznych:

–  Brak oświadczenia osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie o nie roszczeniu pretensji i uwag do ilości spisanych składników majątku, /brawo za dostrzeżenie, że co do zasady majątek się powierza, a nie obligatoryjnie ustanawia odpowiedzialność materialną/

– Brak potwierdzenia, przez dyrektora Jednostki lub upoważnionego przez niego pracownika, informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, co było niezgodne z zapisami rozdz. ,,Metody i terminy inwentaryzowania składnikowy majątkowych’, obowiązującej w Jednostce polityki rachunkowości /błąd formalny/


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008