Brak konta 290…

2036
views

Nie prowadzono konta 290 – Odpisy aktualizujące należności, mimo że to konto figurowało w wykazie kont stanowiącym załącznik do obowiązującej polityki rachunkowości. W związku z tym pozostałe należności w bilansie
jednostki za 2020 rok nie zostały pomniejszone o stosowne odpisy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 7 tej ustawy,
należności na koniec każdego roku wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. W odniesieniu do wyceny należności zasada ostrożności oznacza urealnienie ich wysokości z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dłużników. W ewidencji księgowej urealnienia wartości należności dokonuje się za pomocą odpisu aktualizującego należności. Odpis odpowiada kwocie należności, których spłata nie została w żaden sposób zabezpieczona, a ryzyko ich nieściągalności jest znaczne. Wartość należności jednostek budżetowych aktualizuje się zgodnie z art. 35b i 35c ustawy o rachunkowości. W planie kont jednostki budżetowej musi funkcjonować konto 290. Nie można go pominąć, jeśli w jednostce występują operacje podlegające ewidencji na tym koncie zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/233/2793/p-leczycki-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022-r

Ustawa o rachunkowości w art. 35b nakłada obowiązek aktualizowania należności, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Istotą tego odpisu jest urealnienie
kwoty należności w bilansie. W kontrolowanej jednostce konto 290 nie było stosowane, czym naruszono wskazany przepis. W przyjętych zasadach rachunkowości jednostka wskazała sposób ustalania odpisów aktualizujących należności. W zarządzeniu nr 1/2018 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie wskazano, że należności wyceniane są zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Określono, że szacowanie kwoty odpisu następuje poprzez zidentyfikowania należności, ocenę stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności, i ustalenie wysokości odpisu. Podstawą ustalenia wysokości odpisu aktualizującego należności jest procentowy wskaźnik aktualizacyjny, który liczony winien być jako różnica pomiędzy wartością 100 a średnią arytmetyczną współczynników ściągalności należności za dwa ostatnie lata poprzedzający rok obrotowy. Współczynnik ściągalności stanowi iloraz kwoty, która wpłynęła na rachunek bankowy określonych należności do stanu należności z tego tytułu na koniec roku pomnożony przez 100. Jednostka nie stosowała się do opisanych wewnętrznych regulacji dotyczących odpisu aktualizującego należności, nie dokonując aktualizacji należności, przez co dane wykazane w bilansie jednostki nie są realne;

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/233/2786/gm-leki-szlacheckie-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022-r