15 stycznia – wszystko w jednym miejscu

693
views

Regulacja Ustawy o rachunkowości (art. 26)

3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

1) składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (z 2020 roku)
https://inwentaryzacja.info.pl/2020/10/jakie-sa-terminy-przeprowadzenia-i-udokumentowania-inwentaryzacji-aktywow-droga-weryfikacji-lub-potwierdzenia-salda-wedlug-stanu-na-dzien-bilansowy-w-jednostkach-budzetowych/

Jednocześnie należy podkreślić, że art. 26 ust. 3 ww. ustawy stanowi o ułatwieniach polegających na wskazaniu terminów szczególnych, których zachowanie pozwala uznać termin (ostatni dzień roku) i częstotliwość (każdego roku) przeprowadzonej inwentaryzacji za dotrzymane w odniesieniu do poszczególnych składników podlegających inwentaryzacji. 

Zatem w myśl przepisu art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymany jeżeli inwentaryzacja składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do dnia 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś  stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że wskazane w art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy ułatwienie polegające na rozpoczęciu inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do dnia 15 dnia następnego roku, dotyczą dwóch z trzech metod przeprowadzania inwentaryzacji, tj. spisu z natury i potwierdzenia salda. Inwentaryzacja prowadzona drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników powinna zostać przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Oznacza to, że w przypadku jednostek budżetowych, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzacja składników aktywów drogą weryfikacji powinna zostać przeprowadzona na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego (kalendarzowego). 

Wyniki Kontroli Koordynowanej KR RIO (z 2016 roku)
https://inwentaryzacja.info.pl/2022/12/jak-zdaniem-rio-powinna-wygladac-inwentaryzacja/

Określony w art. 26 ust. 3 pkt 3 uor termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów, wskazany jako 15 dzień następnego roku, często mylnie jest interpretowany jako termin zakończenia inwentaryzacji obejmującego rozliczenie jej wyników. Termin ten dotyczy jedynie zakończenia inwentaryzacji aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a właśnie 15 dniem roku następnego (tj. czynności, które kończą się protokołem inwentaryzacyjnym)

Wyjaśnienia RIO
https://inwentaryzacja.info.pl/2023/05/czy-granicznym-terminem-zakonczenia-inwentaryzacji-jest-15-stycznia/ (RIO Lublin)

Ponadto dostępne są również wystąpienia pokontrolne:
– RIO Łódź https://inwentaryzacja.info.pl/2021/10/jeszcze-raz-o-15-stycznia/
– RIO Kielce (pkt 7) https://inwentaryzacja.info.pl/2023/01/nieprawidlowosci-w-zakresie-inwentaryzacji-ujawnione-przez-regionalna-izbe-obrachunkowa-w-kielcach-w-2022-roku/
– RIO Białystok (pkt 1) https://inwentaryzacja.info.pl/2022/06/weryfikacja-dzien-inwentaryzacji-rozpoczecie-spisu-z-natury-przed-wydaniem-zarzadzenia-niedobory-a-likwidacja-rozliczenie-inwentaryzacji-przechowywanie-dokumentacji/

Również Główna Komisja Orzekająca odnosiła się do kwestii 15 stycznia
https://inwentaryzacja.info.pl/2023/09/nieprzeprowadzenia-inwentaryzacji-obcych-srodkow-trwalych/
https://inwentaryzacja.info.pl/2023/09/odpowiednie-dokumenty-czyli-co-2023/
https://inwentaryzacja.info.pl/2022/12/15-stycznia-a-31-marca/
https://inwentaryzacja.info.pl/2022/12/inwentaryzacja-gruntow-a-odpowiedzialnosc-kierownika-jednostki/