Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego SP

629
views

W Dzienniku Ustaw nr 1460 z 2023 r. (z 28 lipca 2023r.) opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Treść nowelizacji dostępna jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000146001.pdf

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 29.07.2023).

Treść zmian:

Zobacz wcześniejsze zmiany: https://inwentaryzacja.info.pl/2022/08/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-gospodarowania-skladnikami-rzeczowymi-majatku-ruchomego-skarbu-panstwa/

Dotychczasowe regulacje

§ 3. 1. 2. Wartość składników rzeczowych majątku ruchomego, zagospodarowywanych w sposób, o którym mowa w § 2a ust. 1, określa się według ich wartości rynkowej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.

§ 3. 1. 3 Wartość składników rzeczowych majątku ruchomego zagospodarowywanych przez:
1) (uchylony)
2) likwidację – określa się według wartości księgowej brutto.

§ 7. 2a. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być, bez względu na ich wartość, przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych bez wcześniejszego podjęcia działań mających na celu sprzedaż, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.